dnes je 25.7.2024

Input:

63/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

63/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Opatření
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Neplechová, CSc., tel. 5704 4346
Čj. 281/89 759/2001
 
ze dne 13. listopadu 2001
(1)  Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro právnické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů1), s výjimkami podle odstavce 2, a pro fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami2) a účtují v podvojném účetnictví.
(2)  Toto opatření se nevztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro banky a jiné finanční instituce3), pojišťovny4), fondy národního majetku5) a dále na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace6) a účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace7).
(3)  Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(4)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů8).
Čl. II
Tímto opatřením se zrušuje
a)  opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 ve znění čj. V/2 - 30 864/1992,
b)  opatření ministerstva financí čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. 12. 1993, čj. 281/13 510/1994 ze dne 18. 3. 1994, čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. 12. 1994, čj. 281/43 180/1995 ze dne 27. 7. 1995, čj. 281/71 699/1995 ze dne 28. 11. 1995, čj. 282/32 762/1996 ze dne 31. 5. 1996, čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. 11. 1996, čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. 12. 1997, čj. 281/53 678/1998 ze dne 20. 8. 1998, čj. 281/93 488/1998 ze dne 7. 1. 1999, čj. 281/78 180/1999 ze dne 22. 11. 1999, čj. 281/84 064/2000 ze dne 10. 11. 2000, čj. 282/119 362/2000 ze dne 14. 12. 2000, čj. 281/19 863/2001 ze dne 24. 4. 2001.
Čl. III
Účetní období započatá před účinností tohoto opatření se dokončí podle dosavadních předpisů.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha č. 1
Účtová osnova pro podnikatele
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01  - Dlouhodobý nehmotný majetek
010  - Dlouhodobý nehmotný majetek
011  - Zřizovací výdaje
012  - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013  - Software
014  - Ocenitelná práva
019  - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02  - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021  - Stavby
022  - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025  - Pěstitelské celky trvalých porostů
026  - Základní stádo a tažná zvířata
029  - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03  - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031  - Pozemky
032  - Umělecká díla a sbírky
04  - Pořízení dlouhodobého majetku
040  - Pořízení dlouhodobého majetku
041-  - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042  - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043  - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
05  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
050  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052  -
Nahrávám...
Nahrávám...