dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 119/2004 SbNU, sv.34, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 119

I. ÚS 7/03

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Krajský soud v Brně svým postupem, kdy zastavil řízení, aniž spolehlivě prověřil tvrzení stěžovatele o zaplacení soudního poplatku, zabránil tomu, aby se stěžovatel stanoveným postupem mohl domoci svého práva u nezávislého a nestranného soudu, tj. aby jeho opravný prostředek byl řádně projednán.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 25. srpna 2004 sp. zn. I. ÚS 7/03 ve věci ústavní stížnosti M. s. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 11. 2002 sp. zn. 35 Ca 67/2002, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o stěžovatelově návrhu na přezkoumání rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Zlíně z 25. 4. 2002 č. j. 110-V-73/2002 o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Výrok

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2002 č. j. 35 Ca 67/2002-11 bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2002 č. j. 35 Ca 67/2002-11 se proto zrušuje.

Odůvodnění

M. s. V. (dále též „stěžovatel“) podal na poště dne 4. 1. 2003 ústavní stížnost proti výše označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž tento soud zastavil řízení o opravném prostředku podaném stěžovatelem proti rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Zlíně ze dne 25. 4. 2002 č. j. 110-V-73/2002.

V odůvodnění ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že po podání opravného prostředku proti rozhodnutí katastrálního úřadu zaslal Krajský soud v Brně (dále též „krajský soud“) výzvu k zaplacení soudního poplatku ve výši 1 000 Kč pouze zástupci stěžovatele, nikoliv stěžovateli samotnému. K zaplacení poplatku stanovil lhůtu deseti dnů od doručení výzvy. Řízení zastavil proto, že poplatek nebyl zaplacen ve lhůtě. Podle stěžovatele tento závěr není pravdivý, neboť soudní poplatek zaplatil ještě před uplynutím lhůty stanovené soudem. Na tiskopis výzvy k zaplacení nalepil kolek ve výši 1 000 Kč a jako doporučenou zásilku jej odeslal prostřednictvím pošty ve Vizovicích dne 3. 10. 2002 krajskému soudu. Zástupce stěžovatele o tom uvědomil krajský soud podáním ze dne 14. 11. 2002 a navrhl, aby usnesení o zastavení řízení bylo zrušeno, avšak krajský soud tak neučinil.

Podle názoru stěžovatele postup krajského soudu, který doručil výzvu k zaplacení soudního poplatku pouze právnímu zástupci stěžovatele, a nikoliv též jemu jako účastníku řízení, a zastavil řízení, ačkoliv stěžovatel soudní poplatek zaplatil ještě před uplynutím stanovené lhůty, představuje zásah do ústavně zaručeného práva na soudní ochranu, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), i porušení čl. 90 Ústavy České republiky. Stěžovatel odkázal na nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 48/01 a sp. zn. III. ÚS 49/01 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 22, nálezy č. 71 a č. 80).

V souladu s ustanovením § 42 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...