dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 120/1996 SbNU, sv.6, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 120

Pl. ÚS 1/96

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Stanovení povinností cestou obecně závazné vyhlášky je možné jen na základě výslovného zákonného zmocnění. Pokud jde o zákaz něco činit ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, je to možné jen zákonem. V případě, že zákaz něco činit je současně formou zásahu do základních práv a svobod, je ho možné stanovit ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 jen zákonem a za podmínek, které Listina základních práv a svobod stanoví.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 sp. zn. Pl. ÚS 1/96 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 z 25. 7. 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu (nález byl vyhlášen pod č. 294/1996 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. 7. 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 8. února 1996 byl doručen Ústavnímu soudu České republiky návrh skupiny 29 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž zastupováním byl v řízení před Ústavním soudem pověřen poslanec doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc., na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu.

Znění napadené vyhlášky je následující:


Obecně závazná vyhláška města Vysokého nad Jizerou

č. 5

O zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu.

Městské zastupitelstvo ve Vysokém nad Jizerou se podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (zák. 410/1992 Sb., § 14, odst. 1, písmeno o), usneslo vydat na veřejném zasedání dne 25. 7. 1994, č. u. 19/5/94, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.

Základní ustanovení

Na území ve správě města Vysokého nad Jizerou není povoleno fyzickým ani právnickým osobám provádět agitaci a propagaci KSČM a ostatních hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu.

Oddíl II.

Sankce

V případě porušení této vyhlášky bude postupováno dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 124/1993 Sb. o přestupcích, § 46 ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě). Za tento přestupek lze udělit pokutu do výše 5000 Kč.

Oddíl III.

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den po vyhlášení tj. 15. den po jejím vyvěšení na úředních deskách.

Vyvěšeno 1. 8. 1994


Ve svém návrhu podaném podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. skupina poslanců v prvé řadě konstatuje, že již dne 31. 8. 1994 rozhodla přednostka Okresního úřadu Semily pod. čj. Př-121/94, podle § 62 odst. 1 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o pozastavení výkonu uvedené vyhlášky a požádala, aby městské zastupitelstvo do 7. 9.

Nahrávám...
Nahrávám...