dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 120/2000 SbNU, sv.19, K nabytí vlastnického práva vydržením

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 120

II. ÚS 196/2000

K nabytí vlastnického práva vydržením

Právní úprava vydržení na území České republiky doznala v posledních desetiletích řadu významných změn. V souvislosti s nimi bylo vždy nezbytné posoudit účinky nové úpravy, zejména z hledisek intertemporálních. Obecný zákoník občanský z r. 1811 upravoval vydržení velmi podrobně, včetně podmínek, obsahoval různé vydržecí doby pro vydržení věcí movitých a věcí nemovitých, pro mimořádné vydržení apod. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. omezil předmět vydržení a odlišně upravil lhůty. Užší rozsah regulace a tím i menší použitelnost si nevyžádala žádná speciální přechodná ustanovení. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v původním znění vydržení neupravil. Proto bylo třeba vycházet z toho, že po 1. dubnu 1964 nebylo možné vlastnické právo nabýt vydržením, a to ani tehdy, jestliže počaly běžet lhůty před 1. dubnem 1964, tj. za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku. Jestliže k nabytí vlastnického práva vydržením došlo nejpozději 31. 3. 1964, po nabytí účinnosti tohoto občanského zákoníku mohl být již tento fakt pouze deklarován, účinky složené právní skutečnosti (skutkové podstaty vydržení) automaticky nastoupily v době jejich přípustnosti. Po 1. dubnu 1983 platilo, že nepřetržitou desetiletou držbou pozemku vydržela fyzická osoba vlastnické právo k pozemku nebo jeho části pro stát, sama nabyla právo na uzavření dohody o osobním užívání pozemku (zákon č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy). Také tyto účinky nastoupily nezávisle na lidském vědomí, k jejich vzniku nebylo třeba žádného právního úkonu, ani vědomost o jejich vzniku. Tento předpis současně do občanského zákoníku výslovně zakotvil princip započitatelnosti doby držby před jeho účinností (i když tehdy držba nebyla upravena), vydržecí doba však neskončila dříve než za rok po jeho účinnosti. Současná úprava vydržení (s účinností od 1. 1. 1992 - zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník) znamená obnovení tradičních důsledků spojených s vydržením, zrušila nedůstojná omezení jeho užití (tj. zejména omezení předmětů způsobilých k vydržení fyzickou osobou, vyloučení nabytí právnickou osobou).

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 23. srpna 2000 sp. zn. II. ÚS 196/2000 ve věci ústavní stížnosti K. K. proti rozsudkům Krajského soudu v Brně z 8. 12. 1999 sp. zn. 15 Co 220/96 a Okresního soudu v Blansku z 12. 9. 1995 sp. zn. 5 C 471/93 o zamítnutí návrhu na určení vlastnického práva.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999 ve věci sp. zn. 15 Co 220/96 se zrušuje.

Návrh na zrušení rozsudku Okresního soudu v Blansku ze dne 12. 9. 1995 č. j. 5 C 471/93-98 se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka K. K. se včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999 ve věci sp. zn. 15 Co 220/96 a rozsudku Okresního soudu v Blansku ze dne 12. 9. 1995 č. j. 5 C 471/93-98. Okresní soud v Blansku jako soud prvního stupně zamítl návrh stěžovatelky na určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1829/2 v kat. úz. S., když

Nahrávám...
Nahrávám...