dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 137/2003 SbNU, sv.31, K rozhodování o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 31, nález č. 137

I. ÚS 577/01

K rozhodování o nevydání osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi

V řízení o ústavních stížnostech je Ústavní soud především oprávněn rozhodnutí orgánu veřejné moci zrušit; směřuje-li ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, může příslušnému orgánu zakázat, aby v porušování práva pokračoval, nebo mu přikázat, aby obnovil stav před porušením, jestliže je to možné. Nemůže však jinému orgánu veřejné moci přikazovat, o čem a jakým způsobem má jednat a rozhodovat, resp. k čemu má při svém rozhodování přihlížet nebo nepřihlížet. V této části ústavní stížnosti se tedy jedná o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů]. Úkolem Ústavního soudu není a nemůže být meritorní hodnocení otázky, zda stěžovatel svým jednáním naplnil některé z bezpečnostních rizik podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či zda u něj takové riziko bylo správně zjištěno.

Ústavní soud opakuje, že zásadně je porušením čl. 36 odst. 2 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, jestliže prověřované osobě nejsou sděleny důvody pro nevydání osvědčení nebo důvody, proč prověřovaná osoba přestala splňovat zákonné podmínky pro styk s utajovanými skutečnostmi.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 25. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 577/01 ve věci ústavní stížnosti R. H. proti oznámení ředitele Národního bezpečnostního úřadu z 9. 3. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1, proti rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu z 18. 7. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1 a proti postupu Národního bezpečnostního úřadu ve věci bezpečnostní prověrky II. stupně u stěžovatele podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok

1. Oznámení ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 9. 3. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1 a rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 18. 7. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1 se zrušují.

2. Ve zbývající části se návrh odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností se stěžovatel s odvoláním na tvrzené porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení oznámení ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 9. 3. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1 a rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 18. 7. 2001 č. j. 344/2001-NBÚ/PFO-1. Uvedeným oznámením bylo stěžovateli sděleno, že k jeho osobě byla provedena bezpečnostní prověrka II. stupně, kterou bylo ověřeno, že nesplňuje podmínky pro vydání osvědčení ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 148/1998 Sb.“). Stížnost stěžovatele proti tomuto oznámení byla napadeným rozhodnutím ředitele Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“) zamítnuta. Stěžovatel se v petitu svého návrhu dále domáhá, aby Ústavní soud přikázal NBÚ

Nahrávám...
Nahrávám...