dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 141/2000 SbNU, sv.20, K posuzování předpokladů pro vydání pozemku se samostatným parcelním číslem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 141

II. ÚS 42/97

K posuzování předpokladů pro vydání pozemku se samostatným parcelním číslem

Ústavní soud konstatuje na straně obecných soudů nenaplnění jejich ústavního poslání poskytovat ochranu právům v tom směru, že všechna zjištění obecné soudy vztáhly paušálně ke všem požadovaným pozemkům, aniž by posuzovaly ve vztahu k jednotlivým pozemkům eventuální naplnění podmínek § 10 odst. 4 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. Takový postup odporuje znění zákona a také účelu příslušného restitučního zákona. V tomto směru není možno souhlasit s konstatováním odvolacího soudu, že pozemky byly sloučeny do komplexu lesoparku, když ve skutečnosti každý z požadovaných pozemků existuje samostatně pod vlastním parcelním číslem vedeným v katastru nemovitostí podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s názorem Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cdo 40/93 Ústavní soud připomíná, že každý pozemek se samostatným parcelním číslem, jemuž odpovídá mapové zobrazení i údaj o jeho druhu (kultuře) v operátech katastru nemovitostí, je samostatnou věcí ve smyslu práva. Proto je nutno zkoumat předpoklady pro vydání (popřípadě pro nevydání) každého takového pozemku zcela samostatně, byť s přihlédnutím k širším souvislostem konkrétní věci.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 4. října 2000 sp. zn. II. ÚS 42/97 ve věci ústavní stížnosti zemřelé Dr. Š. B. a jejích dědiců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 10. 1996 sp. zn. 5 Co 1763/95 a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích z 10. 4. 1995 sp. zn. 13 C 207/91 o zamítnutí stěžovatelčiny žaloby o uzavření dohody o vydání nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 10. 1996 č. j. 5 Co 1763/95-88 a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 4. 1995 č. j. 13 C 207/91-53 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích z 10. 4. 1995 sp. zn. 13 C 207/91 a Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 10. 1996 sp. zn. 5 Co 1763/95 stěžovatelka uvádí, že oba soudy nepostupovaly v souladu s obsahem hlavy páté Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) se zřetelem k čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť oba rozsudky jsou rozhodnutími, která neodpovídají naplnění práva na spravedlivý proces, a tím došlo nejen k porušení uvedených práv, ale i čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) ve spojení s § 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a dále namítá porušení svých práv podle čl. 11 Listiny.

Z ústavní stížnosti a z vyžádaného soudního spisu č. j. 13 C 207/91, který je veden u Okresního soudu v Českých Budějovicích, vyplývají tyto skutkové a právní okolnosti případu. Stěžovatelka se žalobou podanou k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích domáhala vydání rozhodnutí, kterým by s ní byla za žalované T. s. města Č. B. uzavřena podle zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...