dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 144/1999 SbNU, sv.16, K předkupnímu právu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 144

I. ÚS 265/98

K předkupnímu právu

Osoba oprávněná z předkupního práva by mohla vůči zavázané osobě uplatňovat nárok na náhradu škody za podmínek § 420 občanského zákoníku. Vzhledem k pouhé závazkové (osobní) povaze předkupního práva se však oprávněná osoba nemůže na nabyvateli zcizené věci s úspěchem domáhat toho, aby jí nabyvatel koupenou věc nabídl ke koupi (srov. obecně uznávanou literaturu, např. Komentář k občanskému zákoníku, Jehlička/Švestka a kolektiv, 5. vydání, 1999, str. 648; dále Právní rozhledy 5/1994, str. 165, Jehlička, Švestka - Nad předkupním právem).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 19. října 1999 sp. zn. I. ÚS 265/98 ve věci ústavní stížnosti J. U. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 8. 4. 1998 sp. zn. 23 Co 157/98, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami z 29. 10. 1997 sp. zn. 8 C 45/97, jímž byla stěžovateli (před obecnými soudy žalovanému) stanovena povinnost uzavřít se žalobci Z. J. a L. J. kupní smlouvu o prodeji pozemku do jejich bezpodílového spoluvlastnictví.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 8. 4. 1998 č. j. 23 Co 157/98-63 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se včas podanou stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze z 8. 4. 1998 č. j. 23 Co 157/98-63, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami z 29. 10. 1997 č. j. 8 C 45/97-44. Tímto rozsudkem okresního soudu byla stanovena povinnost žalovanému J. U. uzavřít se žalobci Z. J. a L. J. kupní smlouvu o prodeji pozemku č. 61/2, kat. úz. D., o výměře 160 m2 za kupní cenu 14 426 Kč do bezpodílového spoluvlastnictví žalobců proti tomu, že žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému kupní cenu do 15 dnů po vkladu vlastnického práva žalobců k převáděnému pozemku do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Příbrami. Okresní soud v Příbrami tak rozhodl na základě zjištění, že žalobci dne 5. 12. 1994 uzavřeli jako kupující smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s JUDr. J. B. Předmětem této smlouvy byl závazek účastníků uzavřít kupní smlouvu o prodeji pozemku o výměře 160 m2, který vznikne oddělením od pozemku č. parc. 61/2 o celkové výměře 437 m2, k. ú. D. Mezi žalobci a JUDr. J. B. bylo sjednáno pod čl. XI. uvedené smlouvy, že pokud bude JUDr. B. prodávat další část pozemku č. parc. 61/2, zavazuje se ji přednostně nabídnout k prodeji žalobcům. Tuto povinnost však JUDr. B. nesplnil a pozemek prodal žalovanému J. U. kupní smlouvou ze dne 21. 11. 1995. Ustanovení § 603 odst. 3 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) umožňuje žalobcům domáhat se na žalovaném, aby jim nabídl pozemek ke koupi, neboť předkupní právo působí i vůči třetím osobám. Proto okresní soud žalobě vyhověl.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 4. 1998 č. j. 23 Co 157/98-63 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Krajský soud konstatoval, že smlouvou o budoucí smlouvě ze dne 5. 12. 1994 bylo mezi JUDr. B. a žalobci dohodnuto smluvní předkupní právo, a to písemnou formou jako právo závazkové, které nevyžadovalo vklad do katastru nemovitostí. JUDr. B. jako povinný porušil sjednané předkupní právo, když ve lhůtě 3 měsíců po oddělení části pozemku č. 61/2 o výměře 160 m2

Nahrávám...
Nahrávám...