dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 145/1997 SbNU, sv.9, K podmínkám aplikace § 250f občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. dubna 1997

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 145

I. ÚS 200/96

K podmínkám aplikace § 250f občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. dubna 1997

Podmínkou aplikace ustanovení § 250f občanského soudního řádu musí být - mimo jiné - zjištění, že jde o jednoduchý případ. V dané věci se jednalo o zkoumání podmínek odmítnutí dědictví v dědickém řízení učiněného v tísni, tedy i o zkoumání podmínek ustanovení § 6 odst. 1 písm. l) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, což jsou kategorie nejen právně, nýbrž i skutkově náročné. Je tedy zpravidla vyloučeno, aby se jednalo o případ jednoduchý.

Nedodržení podmínek ust. § 250f občanského soudního řádu zakládá nejen porušení čl. 90 Ústavy, který soudům ukládá stanoveným způsobem, tedy v souladu s občanským soudním řádem, poskytovat ochranu právům, ale i čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ostatně tento názor vyslovil Ústavní soud již ve věci sp. zn. II. ÚS 75/94 (viz Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 2, vydání 1. , Praha, C.H. Beck 1995, nález č. 48).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 26. listopadu 1997 sp. zn. I. ÚS 200/96 ve věci ústavní stížnosti Ing. O.N. a D.V. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 22. 5. 1996 sp. zn. 10 Ca 219/96 o určení vlastnického práva k nemovitostem a o jejich vydání.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 1996 č. j. 10 Ca 219/96-15 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelky podaly ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 1996 č. j. 10 Ca 219/96-15, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu ve Strakonicích ze dne 28. 3. 1996 č. j. PÚ/6573/92/K/2. Tímto rozhodnutím vydaným podle ust. § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), správní orgán určil, že oprávněná osoba J.H. nabývá vlastnických práv k vydaným nemovitostem a do vlastnictví se vydávají pozemky v katastrálním území M., obci R. dle „Srovnávacího sestavení parcel Katastrálního úřadu ve Strakonicích ze dne 15. 2. 1995, č. zakázky 950-601-93, opraveného dne 15. 11. 1995“. Dále rozhodl, že stěžovatelky a F.H. nenabývají vlastnictví k požadovaným nemovitostem, které jsou uvedeny v tomto „Srovnávacím sestavení Katastrálního úřadu ve Strakonicích“. Okresní úřad - pozemkový úřad tak učinil po zjištění, že původním vlastníkem nemovitostí zapsaných v pozemkové knize č. knihovní vložky 12 pro katastrální území M. byl J.V., který zemřel 26. 2. 1970 bez zanechání závěti. Rozhodnutím Státního notářství ve Strakonicích ze dne 5. 1. 1970 sp. zn. D 271/70 nabyl dědictví čs. stát - ONV Strakonice, neboť pozůstalé sestry M.H. a A.V. dědictví odmítly. K odmítnutí dědictví docházelo postupně, zemědělský majetek přecházel z vlastnictví jedné dědičky do vlastnictví druhé a následně přešel celý majetek z A.V. v důsledku jejího odmítnutí dědictví do vlastnictví čs. státu. Okresní úřad - pozemkový úřad konstatoval, že šlo o odmítnutí dědictví učiněné v tísni,

Nahrávám...
Nahrávám...