dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 148/2001 SbNU, sv.24, K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 148

IV. ÚS 460/2000

K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Účelem části páté občanského soudního řádu je zajistit přístup občana k soudu ve správních věcech a zajistit právo každého, aby se svých práv mohl domáhat u nestranného a nezávislého soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), a to v případech blíže upravených v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Pokud správní soud nevycházel při svém rozhodování z obsahu a smyslu celého návrhu a omezil se jen na posouzení aplikovatelnosti stěžovatelem označených ustanovení celního zákona, odepřel stěžovateli přístup ke spravedlnosti.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. října 2001 sp. zn. IV. ÚS 460/2000 ve znění opravného usnesení ze dne 29. dubna 2002 ve věci ústavní stížnosti L. K. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 27. 4. 2000 sp. zn. 30 Ca 106/99 o zamítnutí stěžovatelových žalob proti rozhodnutím celních orgánů, jimiž mu byl vyměřen celní dluh a doměřen rozdíl na cle a daních.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 4. 2000 č. j. 30 Ca 106/99-49,

2. rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni zn. 314/1-50/99, 314/1-51/99, 314/1-52/99, 314/1-53/99, všechna ze dne 3. 2. 1999, a č. j. 7113/1-1116/1/99, 7113/1-1116/2/99, 7113/1-1116/3/99, 7113/1-1116/4/99, všechna ze dne 1. 10. 1999,

3. rozhodnutí Celního úřadu v Rozvadově č. j. 98/164, 98/165, 98/166, 98/167, všechna ze dne 25. 11. 1998, a č. j. 2158900066, 2158900067, 2158900068, 2158900069, všechna ze dne 17. 6. 1999, se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým ve spojeném řízení byla zamítnuta:

1. žaloba na zrušení rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni sp. zn. 314/1-50/99, 314/1-51/99, 314/1-52/99, 314/1-53/99, všech ze dne 3. 2. 1999, kterými byla zamítnuta stěžovatelova odvolání proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově č. j. 98/164, 98/165, 98/166, 98/167, všech ze dne 25. 11. 1998, jimiž mu byl vyměřen dluh vždy po 755 987 Kč, a

2. žaloba na zrušení rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni č. j. 7113/1-1116/1/99, 7113/1-1116/2/99, 7113/1-1116/3/99, 7113/1-

-1116/4/99, všech ze dne 1. 10. 1999, kterými byla zamítnuta stěžovatelova odvolání proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově č. j. 2158900066, 2158900067, 2158900068, 2158900069, všechna ze dne 17. 6. 1999, jimiž mu byl doměřen rozdíl na cle a daních vždy po 7 573 169 Kč. Zrušení těchto rozhodnutí se stěžovatel domáhá s tvrzením, že jimi došlo k porušení práva na soudní a jinou právní ochranu.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 106/99 a spisu Celního úřadu v Rozvadově Ústavní soud zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu.

Stěžovatel jako řidič a zaměstnanec dopravní firmy F. N. - U. přepravoval pro uvedenou firmu zboží od nakládky v Itálii až po přepřah nákladu v Plzni k tahačům další firmy B., s. r. o., J., okr. Ch. Šlo o zboží určené odběrateli firmě B., Ltd., M. S., Poland. Celní úřad v Rozvadově propustil na základě celních prohlášení předložených stěžovatelem ve dnech 16. 1. - 31. 1. 1998 zboží

Nahrávám...
Nahrávám...