dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 160/2001 SbNU, sv.24, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 160

I. ÚS 381/01

K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o vazbě

Ústavní soud se ve své ustálené judikatuře již opakovaně zabýval otázkou ústavnosti tzv. vazebních rozhodnutí. Přitom vycházel především ze skutečnosti, že obsahem právního institutu vazby je vymezení ústavně akceptovatelných důvodů omezení osobní svobody obviněného s cílem znemožnit zmaření nebo ztížení dosažení účelu trestního řízení. Vazba tedy představuje toliko nezbytné omezení osobní svobody, u něhož platí princip presumpce neviny. Smyslem tohoto omezení je umožnit orgánům činným v trestním řízení uskutečnění a ukončení tohoto řízení (viz např. nález sp. zn. III. ÚS 271/96, Ústavní soud: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 7, str. 156).

Rozhodnutí o vazbě představuje výrazný zásah do osobní svobody jedince (čl. 8 Listiny základních práv a svobod), při němž je proto nutno postupovat značně restriktivně. Ústavní soud považuje za velmi významné, aby vazební rozhodnutí obecného soudu bylo náležitě odůvodněno.

Podle § 67 odst. 1 trestního řádu smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jsou-li dány „konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu“ z naplnění některého z důvodů vazby. Přitom je již z povahy věci zřejmé, že nelze požadovat, aby soud činil naprosto jistý závěr o tom, že nebude-li obviněný vzat do vazby, dopustí se některého z jednání upraveného v citovaném ustanovení. Na druhé straně je však nutno nejen z ústavněprávního, nýbrž i z trestněprocesního hlediska požadovat, aby vazební rozhodnutí byla odůvodněna dostatečně konkrétními skutečnostmi, z nichž lze na zmíněnou obavu usuzovat.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. října 2001 sp. zn. I. ÚS 381/01 ve věci ústavní stížnosti D. D. D. proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku z 24. 4. 2001 sp. zn. 6 Nt 161/2001 a usnesení Krajského soudu v Ostravě z 10. 5. 2001 sp. zn. 1 To 388/2001, jimiž byl stěžovatel vzat do vazby.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 24. 4. 2001 sp. zn. 6 Nt 161/2001 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2001 sp. zn. 1 To 388/2001 se zrušují.

II. Odůvodnění

Usnesením ze dne 24. 4. 2001 sp. zn. 6 Nt 161/2001 Okresní soud ve Frýdku-Místku vzal stěžovatele (a dále spoluobviněného N. K.) do vazby z důvodů podle § 67 odst. 1 písm. a), b) a c) trestního řádu, a to ode dne 23. 4. 2001.

V odůvodnění tohoto usnesení okresní soud především uvedl, že stěžovateli a N. K. bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice spáchaného ve prospěch zločinného spolčení [§ 171a odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) trestního zákona] a z trestného činu účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 1 trestního zákona). Na základě tohoto sdělení obvinění (ČVS: ÚVV-107/50-2000), na základě spisového materiálu, jakož i vyjádření okresního státního zástupce ve Frýdku-Místku shledal okresní soud u obou obviněných existenci uvedených vazebních důvodů, neboť jim prý hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 2 - 10 let a „mohli by se tedy skrývat, trestnímu stíhání vyhýbat, mohli by působit na svědky a vzhledem k dosavadní činnosti na území ČR nelze vyloučit, že by v trestné činnosti,

Nahrávám...
Nahrávám...