dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 176/2001 SbNU, sv.24, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov o místních poplatcích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 176

Pl. ÚS 20/01

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov o místních poplatcích

Ústavní limity pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti jsou určeny v čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky, podle něhož zastupitelstva obcí mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Působnost obce v tomto směru vyplývá z § 35 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle něhož se obec při výkonu samostatné působnosti při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí jen zákony. Ve svých dřívějších nálezech Ústavní soud několikrát judikoval, že podle čl. 4 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky pro oblast působnosti obce vyplývá, že v případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závazné vyhlášky, jejichž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění (sp. zn. Pl. ÚS 5/93 a sp. zn. Pl. ÚS 26/93, ÚS, sv. 1, č. 4 a 12; vyhlášeny pod č. 35/1994 Sb. a pod č. 94/1994 Sb.). Přestože tyto nálezy byly vydány za dřívější právní úpravy [zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zrušený zákonem č. 128/2000 Sb.], závěry v nich vyslovené si nepochybně zachovávají svoji platnost i v současnosti.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2001 sp. zn. Pl. ÚS 20/01 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Kladně na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích (nález byl vyhlášen pod č. 8/2002 Sb.).

I. Výrok

Ustanovení čl. I. Poplatek ze psů oddílu Ohlašovací povinnost odst. 1 části věty první znějící „ze všech psů v domácnosti chovaných“ a odst. 2, čl. II. Poplatek za užívání veřejného prostranství oddílu Předmět poplatku odst. 1 části věty znějící „nebo jakékoliv užití bránící obecnému užívání“ a odst. 4 části věty znějící „poplatník oznámil, že“, oddílu Sazby poplatku odst. 1 písm. f), oddílu Oznamovací povinnost věty druhé a oddílu Splatnost poplatku odst. 1 části věty znějící „poplatník oznámil, že“ se v obecně závazné vyhlášce obce Plchov o místních poplatcích ze dne 28. 2. 2001 zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

1.

Přednosta Okresního úřadu v Kladně navrhl zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov o místních poplatcích, vydané v samostatné působnosti obce, jejíž znění je následující:


Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Plchov schválilo dne 28. 2. 2001 v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obec stanoví tyto poplatky

I. Poplatek ze psů

1) Poplatek platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalý pobyt v obci. Za držitele psa se považuje uživatel bytu.

2) Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.

Výše

Nahrávám...
Nahrávám...