dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 183/1999 SbNU, sv.16, K zásadě veřejnosti a ústnosti soudního jednání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 183

II. ÚS 352/96

K zásadě veřejnosti a ústnosti soudního jednání

Původní znění § 250f občanského soudního řádu prolamovalo zásadu veřejnosti a ústnosti soudního jednání a také bezprostřednosti. Ve věcech restitučních nešlo obvykle o věci jednoduché, jak tomu bylo také v případě, kdy soud v přezkumném řízení mj. vyvodil z podkladů pro rozhodnutí shromážděných správním orgánem částečně jiný závěr, než jaký vyvodil správní orgán - pozemkový úřad. Tím bylo nepřímo vyvráceno naplnění další podmínky, že šlo jen o posouzení právní otázky.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 16. prosince 1999 sp. zn. II. ÚS 352/96 ve věci ústavní stížnosti V. M. a jejích dědiček J. K. a Z. T. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 11. 10. 1996 sp. zn. 38 Ca 229/95, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, okresního pozemkového úřadu, z 23. 5. 1995 č. j. PzÚ 2051/92-Knv, jímž bylo určeno, že stěžovatelka není vlastníkem pozemků.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 1996 č. j. 38 Ca 229/95-13 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Dne 18. 12. 1996 se navrhovatelka obrátila na Ústavní soud s ústavní stížností, kterou se domáhala, aby Ústavní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 1996 č. j. 38 Ca 229/95-13, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, okresního pozemkového úřadu, ze dne 23. 5. 1995 č. j. PzÚ 2051/92-Knv, jímž bylo určeno, že stěžovatelka není vlastníkem pozemků přesně specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí a že za nevydané pozemky se nepřiznává nárok na pozemek náhradní či jinou zákonnou náhradu.

Tyto pozemky, jak patrno z obsahu připojeného spisu Městského soudu v Praze č. j. 38 Ca 229/95 a Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, okresního pozemkového úřadu, č. j. PzÚ 2051/92-Knv, přešly do vlastnictví státu na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11. 10. 1960 mezi J. a V. M. jako prodávajícími a Okresním investorským útvarem ve Frýdku-Místku jako kupujícím za účelem výstavby 174 bytových jednotek. Odkoupení pozemků bylo původním vlastníkům nabídnuto na základě územního rozhodnutí odboru výstavby KNV v Ostravě. Před podpisem kupní smlouvy manželé M. požádali o povolení cenové výjimky ohledně stanovení ceny za prodávané pozemky. Této žádosti nebylo vyhověno rozhodnutím odboru výstavby ONV ve Frýdku-Místku ze dne 1. 8. 1960 a cena pozemků byla určena částkou 0,40 Kčs za m2 s odůvodněním, že pozemek je zahradou a nikoliv stavebním pozemkem. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím komise pro výstavbu rady ONV ve Frýdku-Místku ze dne 1. 9. 1960.

V opravném prostředku proti rozhodnutí Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, okresního pozemkového úřadu, navrhovatelka namítala, že kupní smlouva ze dne 11. 10. 1960 byla jí a jejím manželem uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. K otázkám tísně a nápadně nevýhodných podmínek uvedla, že se Okresní úřad ve Frýdku-Místku, okresní pozemkový úřad, nevypořádal se všemi namítanými skutečnostmi, od některých zcela odhlédl, nesprávně zhodnotil skutková zjištění a současně rozhodl na podkladě neúplných skutkových zjištění. Samotné nepodání

Nahrávám...
Nahrávám...