dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 26/2001 SbNU, sv.21, Ke způsobilosti rozhodnutí procesní povahy zasáhnout do právní sféry fyzické nebo právnické osoby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 26

II. ÚS 158/99

Ke způsobilosti rozhodnutí procesní povahy zasáhnout do právní sféry fyzické nebo právnické osoby

Ústavní soud konstatoval, že pro posouzení podmínek přezkumu rozhodnutí orgánu veřejné správy podle § 244 odst. 1 občanského soudního řádu je určující to, zda takové rozhodnutí je způsobilé zasáhnout do právní sféry fyzické nebo právnické osoby, ke kterémužto zásahu může dojít i rozhodnutím procesní povahy, nicméně spojeným s hmotněprávními aspekty. Ve vztahu k rozhodnutím správních orgánů jde při soudním přezkumu o posouzení jejich zákonnosti, a v rovině rozhodovací činnosti Ústavního soudu o posouzení, zda tato rozhodnutí jsou, či nejsou v rozporu s ústavně zaručenými právy, kteréžto posouzení nelze proto podle názoru Ústavního soudu ani v otázce obnovy správního řízení předem vyloučit. Ke stejným závěrům dospěl Ústavní soud, rovněž pokud jde o zastavení řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu mimo odvolací řízení a o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o zastavení uvedeného řízení.

Implikace hmotněprávních aspektů je nepochybná, když rozhodnutí správních orgánů - Ministerstva pro místní rozvoj a jemu předcházející rozhodnutí okresního úřadu - byla způsobilá zasáhnout do právní sféry účastníka řízení jako vlastníka stavby určené k plnění jeho podnikatelského záměru, a to v tom směru, zda je vlastníkem stavby postavené na základě řádně vydaného stavebního povolení, či nikoliv, a to za situace, kdy ve vztahu k této stavbě zde již existovalo pravomocné rozhodnutí o tom, že se kolaudační rozhodnutí nevydává a návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí se zamítá, přičemž toto rozhodnutí se opíralo o důvody, které jsou ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí o vydání stavebního povolení zpochybňovány, resp. vyvraceny.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 7. února 2001 sp. zn. II. ÚS 158/99 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 21. 12. 1998 sp. zn. 7 A 70/98, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, regionálního pracoviště v Hradci Králové, z 21. 7. 1998 č. j. RPHK/470/98/Pa, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Pardubicích, referátu regionálního rozvoje, z 8. 6. 1998 č. j. RRR/499/12/97/98/Kš, jímž bylo zastaveno řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby mimo odvolací řízení.

I. Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 12. 1998 č. j. 7 A 70/98-20, rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, regionálního pracoviště v Hradci Králové, ze dne 21. 7. 1998 č. j. RPHK/470/98/Pa a rozhodnutí Okresního úřadu v Pardubicích, referátu regionálního rozvoje, ze dne 8. 6. 1998 č. j. RRR/499/12/97/98/Kš se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 25. 3. 1999 se navrhovatel obrátil na Ústavní soud včas podanou ústavní stížností, kterou se domáhal, aby Ústavní soud zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 12. 1998 č. j. 7 A 70/98-20.

Jak Ústavní soud zjistil ze spisu Vrchního soudu v Praze, bylo tímto usnesením zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí

Nahrávám...
Nahrávám...