dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 43/1998 SbNU, sv.10, K odpovědnosti soudu za správnost údajů v doložce právní moci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 43

III. ÚS 456/97

K odpovědnosti soudu za správnost údajů v doložce právní moci

Navrhovatelé podali dovolání opožděně v důsledku mylné informace o datu, kdy nabyl právní moci rozsudek odvolacího soudu, kterou jim úřední formou (vyznačením doložky právní moci na rozsudku) podal okresní soud. Doložka právní moci sice není právní skutečností, která zakládá, mění nebo ruší právní vztahy, je však úředním osvědčením o právní skutečnosti - nabytí právní moci. Jako takové jí svědčí presumpce správnosti a strana soudního sporu není povinna si ověřovat správnost tohoto úředního osvědčení. Dovolací soud se měl v dané souvislosti zabývat pochybením okresního soudu, které ve svém důsledku má dopad do základních práv navrhovatelů, zvlášť když zmíněnou skutečnost v souvislosti s podaným dovoláním zjistil, zjištěnou vadu měl odstranit a měl se tudíž záležitostí zabývat meritorně.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. dubna 1998 sp. zn. III. ÚS 456/97 ve věci ústavní stížnosti JUDr. K. B. a O. B. proti usnesení Nejvyššího soudu z 27. 8. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1188/96 o odmítnutí dovolání.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. srpna 1997 čj. 2 Cdon 1188/96-123 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 1. 12. 1997 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. 12. 1997 a směřovala proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1188/96, kterým bylo odmítnuto dovolání navrhovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 11. 1995 sp. zn. 8 Co 1270/95.

Ze spisu Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 4 C 618/93 Ústavní soud zjistil, že dne 7. 10. 1992 uplatnili navrhovatelé u Pozemkového úřadu v Jindřichově Hradci podle zákona č. 229/1991 Sb. nárok na vydání nemovitostí v kat. území P. (dále jen „předmětné nemovitosti“) a náhradu za živý a mrtvý inventář. Pozemkový úřad navrhovatelům oznámil dopisem ze dne 26. 1. 1993, že požadovaný majetek již byl vydán Z.P., který v mezidobí převedl část předmětných nemovitostí na svého syna. Navrhovatelé proto podali u Okresního soudu v Jindřichově Hradci žalobu, kterou se domáhali vydání majetku podle § 13 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. a zároveň požadovali, aby soud vyslovil neplatnost smluv, kterými Z.P. převedl část předmětných nemovitostí na svého syna. Okresní soud v Jindřichově Hradci žalobu dne 11. 1. 1995 rozsudkem sp. zn. 4 C 618/93 zamítl.

Proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11. 1. 1995 sp. zn. 4 C 618/93 podali navrhovatelé odvolání. Namítli, že soud provedl nedostatečně důkazní řízení. Zároveň namítli podjatost předsedkyně senátu.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. 11. 1995 rozsudkem čj. 8 Co 1270/95-90 rozsudek soudu I. stupně částečně potvrdil a částečně změnil. Potvrdil výrok o zamítnutí návrhu na určení neplatnosti smlouvy o převodu části předmětných nemovitostí a ve výroku o zamítnutí žaloby na náhradu za živý a mrtvý inventář. Změnil rozsudek soudu I. stupně tak, že stanovil Z. P. povinnost vydat každému z navrhovatelů 1/4 předmětných nemovitostí. Rozsudek nabyl právní moci doručením podle §

Nahrávám...
Nahrávám...