dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 5/1998 SbNU, sv.10, K otázce zahájení občanského soudního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 5

III. ÚS 118/97

K otázce zahájení občanského soudního řízení

Začátek jednání (což nutno považovat za synonymum s termínem zahájení jednání) je dán sdělením předmětu projednávané věci soudem, na což pak navazuje prezentace přítomných osob a procesní poučení.

Odlišná interpretace § 96 odst. 3 a § 118 odst. 1 občanského soudního řádu je nejen v rozporu s jazykovým výkladem těchto ustanovení, nýbrž také omezuje právo odpůrce uplatňovat svůj nárok (ve spojení s litispendencí a s tříletou propadnou lhůtou dle § 149 odst. 4 občanského zákoníku uplynulou bez jeho zavinění) a nutno ji proto považovat za dotčení v právu domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 15. ledna 1998 sp. zn. III. ÚS 118/97 ve věci ústavní stížnosti J.V. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 4. února 1997 sp. zn. 19 Co 56/97 a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 26. 11. 1996 sp. zn. 8 C 959/92 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. února 1997 sp. zn. 19 Co 56/97 a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. listopadu 1996 sp. zn. 8 C 959/92 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 3. dubna 1997, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. února 1997 sp. zn. 19 Co 56/97, a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. listopadu 1996 sp. zn. 8 C 959/92, jimiž bylo rozhodnuto o zastavení řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dále jen „BSM“).

Uvedenými rozhodnutími se cítí být dotčena ve svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 8C959/92, jejž si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Bývalý manžel stěžovatelky se žalobou doručenou Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí dne 25. června 1992 domáhal vypořádání BSM. Dne 10. července 1992 podala návrh ve stejné věci Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí i stěžovatelka. Řízení v této věci bylo z důvodu litispendence zastaveno [§ 83 a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen o.s.ř.)]. Okresní soud v Ústí nad Orlicí ve věci nařídil na 2. února 1993 jednání. Podáním ze dne 15. ledna 1993 právní zástupce navrhovatele v řízení před obecným soudem požádal o odročení jednání z důvodu nemožnosti zajistit za sebe substituci a zároveň navrhl, aby řízení bylo přerušeno podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a to s ohledem na probíhající dovolací řízení před Nejvyšším soudem (sp. zn. 9 C 281/89), v němž je řešena otázka, zda nemovitost byla součástí BSM nebo je výlučným vlastnictvím navrhovatele.

Z protokolu o jednání dne 2. února 1993 vyplývá, že jednat se začalo v 8. 30 hod., jednání bylo skončeno v 8. 50 hod. Na straně navrhovatele nebyl přítomen nikdo, přičemž navrhovatel i právní zástupce svou neúčast

Nahrávám...
Nahrávám...