dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 68/2003 SbNU, sv.30, K rozhodování soudu ve správním soudnictví bez jednání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 68

I. ÚS 499/01

K rozhodování soudu ve správním soudnictví bez jednání

S účinností od 1. 5. 1997 již není relevantní, zda ve věci projednávané v režimu správního soudnictví jde či nejde jen o posouzení právní otázky. Rozhodnout bez jednání bylo následně možné jen za podmínek § 250f občanského soudního řádu, ve znění upraveném zákonem č. 202/1997 Sb. Aplikací neexistujícího ustanovení právní normy tak byla porušena stěžovatelova ústavně zaručená základní práva na spravedlivý proces, na rovnost účastníků řízení a na projednání věci v jeho přítomnosti, zakotvená v čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Není od věci připomenout, že Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 16/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 22, nález č. 96; vyhlášen pod č. 276/2001 Sb.) celou část pátou občanského soudního řádu ke dni 31. 12. 2002 zrušil.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 27. května 2003 sp. zn. I. ÚS 499/01 ve věci ústavní stížnosti J. D. proti rozsudku Městského soudu v Brně z 29. 12. 2000 sp. zn. 29 C 271/98, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Krajského dopravního inspektorátu v Brně z 15. 10. 1998 č. j. PJM-383-3/DS-odv-98, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Dopravního inspektorátu Městského ředitelství Policie České republiky Brno z 10. 9. 1998 č. j. MRBM-440/DI-Př-98, kterým byla stěžovateli uložena pokuta a zákaz řízení všech motorových vozidel, jelikož se dopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 29. 12. 2000 sp. zn. 29 C 271/98 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností se stěžovatel s odvoláním na tvrzené porušení čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 29. 12. 2000 sp. zn. 29 C 271/98. Tímto rozsudkem byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského dopravního inspektorátu v Brně ze dne 15. 10. 1998 č. j. PJM-383-3/DS-odv-98, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí o přestupku vydanému Dopravním inspektorátem Městského ředitelství Policie České republiky Brno ze dne 10. 9. 1998 č. j. MRBM-440/DI-Př-98. Uvedeným rozhodnutím byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 15 000 Kč a zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, jelikož se dopustil přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1 písm. g) a ch) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zásadní námitkou stěžovatele v dané věci je, že o jeho žalobě proti uvedenému správnímu rozhodnutí rozhodl Městský soud v Brně rozsudkem v řízení, ve kterém nenařídil jednání - tedy bez stěžovatelovy přítomnosti. V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že v žalobě poukazoval na nesprávná a nedostatečná skutková zjištění a řadu procesních pochybení správních orgánů, která měla vliv na

Nahrávám...
Nahrávám...