dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 72/1998 SbNU, sv.11, K právu na soudní a jinou právní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 72

II. ÚS 81/98

K právu na soudní a jinou právní ochranu

Pojem „zemědělská prvovýroba“ není příslušným zákonem (zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) definován, tato otázka není legislativně řešena. Rozhodnutí ve věci ochrany zemědělského půdního fondu proto nemohou mít oporu v právních předpisech jiného charakteru.

Správní orgány rozhodující o odvodech za zábor zemědělské půdy nemohou své závěry opřít o definici zemědělské prvovýroby, která je upravena v § 67c odst. 2 zákona č. 238/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, který není právně závazný pro rozhodování podle zákona č. 334/1992 Sb.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 17. června 1998 sp. zn. II. ÚS 81/98 ve věci ústavní stížnosti MUDr. V. B. proti rozhodnutím Městského úřadu ve Vysokém Mýtě z 23. 8. 1996 č. j. SÚ/998/96/201-1-Jet a Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí ze 3. 12. 1996 č. j. ŽP 555/96/201-1/Ha o odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 12. 12. 1997 sp. zn. 30 Ca 16/97 o zamítnutí správní žaloby.

I. Výrok

Rozhodnutí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě č. j. SÚ/998/96/201-1-Jet ze dne 23. 8. 1996 a Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí č. j. ŽP 555/96/201-1/Ha ze dne 3. 12. 1996 a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 16/97 ze dne 12. 12. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavní stížnost směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 16/97 ze dne 12. prosince 1997, kterým bylo potvrzeno napadené rozhodnutí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě č. j. SÚ/998/96/201-1-Jet z 23. 8. 1996 ve věci odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 746 937 Kč.

Podle názoru stěžovatele, který tvrdí, že tímto rozsudkem bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu a ve spojení s předchozími správními rozhodnutími mu bylo protiprávně uloženo platit odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, tedy v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) byl nucen činit něco, co zákon neukládá.

Zároveň správní orgány ve správním řízení použily nesprávný procesní předpis, který jim nedává právo vydávat taková rozhodnutí, která učinily, čímž byl porušen ústavní princip uvedený v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, podle nichž lze státní moc uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby stanovenými zákonem.

K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis 30 Ca 16/97 Krajského soudu v Hradci Králové.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě č. j. SÚ/998/96-201-1-Jet ze dne 23. 8. 1996. Tímto rozhodnutím s působností podle § 14 písm. f) zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a podle § 11 odst. 2 téhož zákona v návaznosti na pravomocné stavební povolení č. j. s. ú. 262/96/332/3/Po ze dne 2. 7. 1996, vydané Městským úřadem ve Vysokém Mýtě - stavebním úřadem podle zákona č. 50/1976 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...