dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 75/1995 SbNU, sv.4, K oprávnění obce (města) vydávat obecně závazné vyhlášky na úseku dopravy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 75

Pl. ÚS 13/95

K oprávnění obce (města) vydávat obecně závazné vyhlášky na úseku dopravy

Obce jsou zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, zmocněny k vydávání obecně závazných vyhlášek, týkajících se samostatné působnosti obce. Mezi takové působnosti nespadá úsek dopravy.

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, stanoví, že obcím přísluší výkon státní správy ve věcech, týkajících se místních a účelových komunikací a v tom smyslu upravuje i předmět této přenesené působnosti obce. Poskytuje jí i zmocnění k provedení některých úprav cestou obecně závazných vyhlášek, např. zabezpečení sjízdnosti. Žádná zmocnění však nezakládají příslušnost obce v této přenesené působnosti k vydání vyhlášky o dopravě.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 sp. zn. Pl. ÚS 13/95 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Kutné Hoře na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora o dopravě ve městě Kutná Hora (nález byl vyhlášen pod č. 272/1995 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994, přijatá Městským zastupitelstvem v Kutné Hoře, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů České republiky.

II. Odůvodnění

Dne 24.5. 1995 obdržel Ústavní soud České republiky návrh přednosty Okresního úřadu v Kutné Hoře na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě v tomto městě.

Vyhláška přijatá Městským zastupitelstvem v Kutné Hoře dne 31. 5. 1994 se odvolává na § 36 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 1 písm. i) zákona o obcích. Účinnosti nabyla dnem 1. 7. 1994. Na úřední desce byla vyvěšena od 1. 6. 1994 do 16. 6. 1994.

Okresní úřad v Kutné Hoře podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, pozastavil rozhodnutím čj. P-15/95 dne 1. března 1995 výkon výše uvedené vyhlášky z důvodu jejího rozporu s ustanovením § 14 a § 16 odst. 2 uvedeného zákona. Městské zastupitelstvo v Kutné Hoře návrh na zrušení vyhlášky projednalo dne 23. března 1995 a přijalo usnesení, že svou obecně závaznou vyhlášku o dopravě ve městě č. 10/94 neruší. V důsledku toho podal přednosta Okresního úřadu v Kutné Hoře, opíraje se o ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., návrh, aby Ústavní soud ČR napadenou vyhlášku podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky zrušil.

Svůj návrh přednosta Okresního úřadu v Kutné Hoře odůvodnil tím, že v § 14 zákona o obcích, v platném znění, je taxativně stanovena samostatná působnost obce, do níž náleží podle odst. 1 písm. i) vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti, které schvaluje podle § 36 odst. 1 písm. f) téhož zákona obecní zastupitelstvo. Samostatná působnost na úseku dopravy však v § 14 odst. 1 uvedena není. V této souvislosti se zmiňuje i o nálezu Ústavního soudu, uveřejněném pod č. 35/1994 Sb., který pokládá v tomto paragrafu uvedený výčet za taxativní. Provoz na pozemních komunikacích je upraven vyhláškou č. 99/1989 Sb., podle níž jsou stanovena pravidla provozu na komunikacích. Tato vyhláška neobsahuje zmocnění

Nahrávám...
Nahrávám...