dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 78/2003 SbNU, sv.30, K placení daně z převodu nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 78

II. ÚS 487/01

K placení daně z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zatěžuje daní z převodu nemovitostí převáděnou nemovitost, nikoliv nemovitost nabývanou (viz též § 9 tohoto zákona), proto také je poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce, nabyvatel je pouhým ručitelem. V kontextu cílů zákona musí být vedena i aplikace ustanovení § 10 písm. a). Je-li jednoznačně poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce a předmětem daně je úplatný převod nemovitosti a úmyslem zákonodárce je zatížení hodnoty převáděné nemovitosti, tedy převodcem dosažený finanční výnos z prodeje nemovitosti, příp. dosažitelný finanční výnos, je-li dohodnutá cena nižší než zjištěná, pak musí být ocenění vztaženo ke konkrétní převáděné nemovitosti, která je ve vlastnictví toho, kdo je poplatníkem daně, a musí být i při tomto ohodnocení nemovitosti vzat v úvahu právní stav nemovitosti u převodce, nikoli u nabyvatele.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. června 2003 sp. zn. II. ÚS 487/01 ve věci ústavní stížnosti města Č. B. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 23. 5. 2001 sp. zn. 10 Ca 59/2001, jímž byly zamítnuty stěžovatelovy žaloby proti rozhodnutím finančních orgánů ohledně daně z převodu nemovitostí.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2001 č. j. 10 Ca 59/2001-33 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla i z hlediska dalších formálních podmínek ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon“)], se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2001 č. j. 10 Ca 59/2001-33, protože Krajský soud v Českých Budějovicích podle něj porušil čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle kterého lze daně uložit toliko na základě zákona, a čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), zakotvující právo na soudní ochranu.

Z ústavní stížnosti, z napadeného rozhodnutí, ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích (sp. zn. 10 Ca 59/2001) a ze správního spisu Finančního ředitelství v Českých Budějovicích vyplývá následující stav věci. Stěžovatel se domáhal správními žalobami podanými dne 28. 2. 2001 u Krajského soudu v Českých Budějovicích přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích vydaných dne 27. 12. 2000 pod čísly jednacími: 7251/140/2000; 7338/140/2000; 7339/140/2000; 7340/140/2000 a 7341/140/2000, jimiž bylo zamítnuto jeho odvolání proti pěti platebním výměrům Finančního úřadu v Českých Budějovicích. Jednalo se o rozhodnutí ze dne 2. 5. 2000 č. 1000001465, č. j. 107219/00/077960/2421, kterým mu byla vyměřena daň z převodu nemovitostí (dále jen „daň“) ve výši 192 560 Kč, ze dne 4. 4. 2000 č. 1000001049, č. j. 76583/00/077960/1441, kterým mu byla vyměřena daň ve výši 253 480 Kč, ze dne 4. 4. 2000 č. 1000001048, č. j. 76433/00/077960/ /1441, kterým mu byla vyměřena daň ve výši 134 220 Kč, ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...