dnes je 22.6.2024

Input:

Nález 87/2000 SbNU, sv.18, Ke konfiskaci majetku podle dekretů prezidenta republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 87

I. ÚS 129/99

Ke konfiskaci majetku podle dekretů prezidenta republiky

Ke konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, došlo „s okamžitou platností a bez náhrady“ (§ 1 odst. 1), takže právním důvodem konfiskace je samotný dekret, nikoliv až následná správní rozhodnutí. Obdobně to platilo i pro konfiskaci podle dekretu č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění pozdějších předpisů (srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 317/96, Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 9, C. H. Beck, Praha, 1998, str. 425). Z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že právním důvodem konfiskace je samotný dekret, přičemž však je nutno zkoumat, zda v rozhodném období nedošlo k jeho zneužití. Ústavní soud podporuje tendenci obecných soudů přezkoumávat, zda rozhodnutí orgánu vydané v období nesvobody bylo či nebylo důsledkem politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody (srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 15/98, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 13, C. H. Beck, Praha, 2000, str. 45 a násl.).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 13. června 2000 sp. zn. I. ÚS 129/99 ve věci ústavní stížnosti D. T. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Novém Jičíně, okresního pozemkového úřadu, z 21. 3. 1997 č. j. PÚ/5684/1a.1/92-Va-72/9 a proti rozsudku Městského soudu v Praze z 5. 11. 1998 sp. zn. 38 Ca 177/97 ohledně vlastnictví nemovitostí.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Okresní úřad v Novém Jičíně, okresní pozemkový úřad, podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), rozhodl, že oprávněné osoby - A. M., E. H., F. N. a stěžovatelka - (I.) nejsou vlastníky nemovitosti (stav podle KN) p. č. 808 o výměře 5583 m2 (dále jen „předmětná nemovitost“), přičemž tuto nemovitost nelze oprávněným osobám vydat se zřetelem na § 5 odst. 2 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. Zároveň okresní pozemkový úřad rozhodl (II.), že oprávněné osoby jsou vlastníky v rozhodnutí blíže specifikovaných nemovitostí v k. ú. K., a to každý z jedné čtvrtiny.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí okresní pozemkový úřad uvedl, že původními vlastníky uvedených nemovitostí byli V. a M. N., jejichž majetek přešel na stát konfiskací podle dekretů č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění pozdějších předpisů. Původní vlastníci se prý však proti československému státu neprovinili a nabyli zpět i státní občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů. Protože již

Nahrávám...
Nahrávám...