dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 88/1995 SbNU, sv.4, K pojmům „chatová oblast“ a „rekreační středisko“ K otázce okruhu účastníků správního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 88

II. ÚS 203/94

K pojmům „chatová oblast“ a „rekreační středisko“
K otázce okruhu účastníků správního řízení

1. Podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb. nelze pozemky vydat v případě, že se na nich nachází zahrádková nebo chatová osada. Poznámka č. 10 k tomuto ustanovení odkazuje na § 52 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. Obě citované vyhlášky v těchto ustanoveních přímo používají pojem chatová osada a přesně vymezují podmínky jejího zřízení. Při správné aplikaci původního znění zákona o půdě pojem „rekreační středisko“ uváděný v územním rozhodnutí může být věcně totožný svým obsahem s pojmem „chatová osada“, jak jej uvádí zákon č. 229/1991 Sb.

Účastníky ve správním řízení mohli být i majitelé jednotlivých chat, neboť tomu nebránilo původní znění zákona č. 229/1991 Sb. ve vztahu k § 14 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), kdy účastníkem je i ten, kdo tvrdí, že může být správním rozhodnutím dotčen ve svých právech nebo právem chráněných zájmech nebo povinnostech, a to až do doby, než se prokáže opak.

Nález

Ústavního soudu České republiky (II. senátu) ze dne 20. prosince 1995 sp. zn. II. ÚS 203/94 ve věci ústavní stížnosti navrhovatelů J.M. a spol. proti opatření Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu Praha z 10. 11. 1994 čj. 3325/94-440 a rozhodnutí Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi z 29. 12. 1992 čj. 385-136, 527/91 o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Ústavní soud stížnost zamítá.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali k Ústavnímu soudu České republiky ústavní stížnost, kterou tento soud obdržel dne 28. 12. 1994. Stížnost směřuje proti opatření Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu Praha čj. 3325/94-440 ze dne 10. 11. 1994.

Podle názoru stěžovatelů Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad tímto opatřením rozhodlo o odmítnutí návrhu stěžovatelů na přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu v Mladé Boleslavi - pozemkového úřadu v mimoodvolacím řízení podle § 65 správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.).

Navrhovatelé zároveň poukazují na porušení ust. § 11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, neboť podle tohoto ustanovení nelze vydat pozemky, na kterých byla zřízena chatová či zahrádková osada. V rozporu s tímto ustanovením však Okresní úřad v Mladé Boleslavi - pozemkový úřad vydal dne 29. 12. 1992 rozhodnutí čj. 385-136, 527/91, kterým podle § 9 zák. č. 229/1991 Sb. rozhodl o vlastnictví oprávněných osob k zemědělským pozemkům, zastavěným chatami navrhovatelů. Chatová osada stěžovatelů byla zřízena na základě územního rozhodnutí již před 1. 10. 1976. Tímto rozhodnutím bylo jednak přesně vymezeno území této chatové osady, ale i další stavebnětechnické podmínky výstavby a užívání rekreačního střediska, jak zněl tehdy běžný termín, neboť pojem chatová osada se objevil teprve ve stavebním zákoně z r. 1976.

Z dalších skutečností, jako je rozhodnutí o vyhlášení stavební uzávěry a chatařského řádu, stěžovatelé dovozují, že chatová osada byla

Nahrávám...
Nahrávám...