dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 95/1998 SbNU, sv.12, K okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 95

II. ÚS 399/97

K okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty

Pokud se týká okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty (při splnění tří podmínek podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), považuje se za tento okamžik den dodání zboží, který je uveden v kupní smlouvě. Určující je vždy tento den dodání, i když se od něj může den přechodu vlastnických práv lišit. Den uskutečnění zdanitelného plnění není vázán na den nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. září 1998 sp. zn. II. ÚS 399/97 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. U. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 17. 9. 1997 sp. zn. 16 Ca 224/97 o zamítnutí žaloby na zrušení dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Lounech a potvrzujícího rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatel M. U. zaslal dne 20. 10. 1997 k Ústavnímu soudu stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 16 Ca 224/97-18 ze dne 17. 9. 1997 ve věci žaloby na přezkoumání správního rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem č. j. 15095/130/96 ze dne 17. 3. 1997 a dodatečného platebního výměru na daň z přidané hodnoty č. j. 143/7/42/96/Tvr ze dne 30. 8. 1996 vydaného Finančním úřadem v Lounech.

Stěžovatel je přesvědčen, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavní právo v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, a proto navrhuje zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 16 Ca 224/97-18 ze dne 17. 9. 1997.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že dne 30. 8. 1996 byl Finančním úřadem v Lounech vydán dodatečný platební výměr č. j. 143/7/42/96/Tvr na daň z přidané hodnoty ve výši Kč 4247. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dne 16. 9. 1996 odvolání, které bylo rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byl dne 15. 4. 1997 podán návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného finančního ředitelství č. j. 15095/130/96 ze dne 17. 3. 1997 a dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Lounech č. 143/42/96/Tvr ze dne 30. 8. 1996. Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 16 Ca 224/97-18 ze dne 17. 9. 1997 byla žaloba zamítnuta.

K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud podle § 42 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis sp. zn. 16 Ca 224/97, ze kterého bylo zjištěno, že Finančním úřadem v Lounech byl vydán dodatečný platební výměr č. j. 143/7/42/96/Tvr na daň z přidané hodnoty podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel nemá žádné výhrady ke skutkové stránce věci ani ke skutkovým zjištěním, jde mu o posouzení otázky, zda je zdanitelným plněním podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, prodej zboží na základě kupní

Nahrávám...
Nahrávám...