dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 97/2002 SbNU, sv.27, K prodeji sporného majetku zapsaného do soupisu konkursní podstaty

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 97

IV. ÚS 89/02

K prodeji sporného majetku zapsaného do soupisu konkursní podstaty

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, do uplynutí lhůty k podání žaloby (rozuměj vylučovací žaloby) a po dobu do pravomocného skončení řízení o žalobě nesmí správce konkursní podstaty věc, právo nebo jinou hodnotu zpeněžit, ani s ní jinak nakládat, ledaže tím odvrací škodu na majetku, který je předmětem žaloby. Neuložil-li však státní stavební dohled a stavební úřad žádné sanační práce či nenařídil-li provedení jiných udržovacích a zabezpečovacích výkonů ve lhůtách reflektujících reálně hrozící poškození nebo zničení stavby, pak závěr o nemožnosti jiného způsobu nakládání s nemovitostmi než jejich prodejem nebyl dle názoru Ústavního soudu v souladu s měřítkem proporcionality, kdy odvracení škody musí být poměřováno závažností zásahu, neboť prodej majetku podle § 19 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje pouze za zcela výjimečných okolností a za splnění zákonem daných podmínek zásah do základního práva vlastníka sporného majetku. Jinými slovy, takový způsob uvažování, který nebere v úvahu fakticitu jevu, proporcionalitu následku a příčiny a zvažování pozitivních a negativních argumentů v kolizi stojících zájmů za současné minimalizace zásahu do základních práv účastníka řízení, není v souladu s požadavky kladenými na obecný soud v souvislosti s poskytováním ochrany právům.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 18. července 2002 sp. zn. IV. ÚS 89/02 ve věci ústavní stížnosti A., spol. s r. o., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 4. 1. 2002 sp. zn. 127 K 8/99, jímž byl vysloven souhlas s prodejem nemovitostí zapsaných do soupisu konkursní podstaty mimo dražbu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2002 č. j. 127 K 8/99-290 ve znění doplňujícího usnesení ze dne 8. 3. 2002 č. j. 127 K 8/99-384 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 7. 2. 2002, stěžovatelka uvádí, že je vlastníkem nemovitostí, domu č. 121 na parcele č. 951 a pozemku p. č. 951, zapsaných na LV č. 15 pro k. ú. S. u Katastrálního úřadu ve Vyškově (dále jen „předmětné nemovitosti“), které nabyla kupní smlouvou od I. B. V souvislosti s prohlášením konkursu na majetek I. B. správce konkursní podstaty napadl uzavření kupní smlouvy žalobou, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a předmětné nemovitosti zapsal do soupisu konkursní podstaty úpadce. O vylučovací žalobě následně podané stěžovatelkou nebylo dosud rovněž rozhodnuto. V ústavní stížnosti stěžovatelka dále uvádí, že na základě zjištění státního stavebního dohledu a na návrh správce konkursní podstaty Krajský soud v Brně ústavní stížností napadeným usnesením vyslovil souhlas s prodejem předmětných nemovitostí mimo dražbu. Souhlas byl vydán v situaci, kdy nebylo prokázáno, že by prodejem došlo k odvrácení hrozící škody na majetku, což bylo v dané věci základní podmínkou, a stěžovatelka se tak cítí být tímto rozhodnutím dotčena ve svém vlastnickém právu, a proto žádá, aby

Nahrávám...
Nahrávám...